Образование

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Zasemeistvoto
10 Май 2023

Животът в световна пандемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19, изведе на преден план интерактивния метод на преподаване. С помощта на който компютрите и информационните системи се вмъкват изцяло в целия процес на обучение. Онлайн обучението не измества главната роля на учителя.

Учителят си остава водеща фигура в образователния процес, но се променя неговата методика на преподаване - тя става технологизирана. В тази среда часовете се съкращават – 20 минути за 1-4клас, 30 минути за учениците от 5-7клас и 40 минути за учениците 8 -12клас. Различните типове уроци придобиват нова същност във виртуалната учебна среда.  

Начини на преподаване

При онлайн обучението учебния процес се осъществява във виртуална класна стая. Най-използваните за целта платформи са: Google Classroom, Microsoft Teams, Shkolo,  Zoom. Много учители използват в своята работа виртуалната класна стая като иновативен метод на преподаване. Използвайки разнообразни онлайн инструменти за обучение и споделяне на добри педагогически практики.

Виртуалната класна стая позволява директна и синхронизирана връзка между учителя и ученика. Тя дава възможност за онлайн обучение и педагогическо взаимодействие.

Използването й при обучението се характеризира със стихийност и методическа неосъзнатост от страна на учителите.

1-2-1-1024x681.jpg

Успешното организиране и провеждане на онлайн обучението се базира на използвани преди това от учителите различни иновации. Такива са виртуална добавена реалност, платформи за онлайн обучение, платформи за видео срещи в реално време и т.н.

Един от методите, който стихийно се използва от учителите по време на онлайн обучението е дидактическата симулация /гледане на учебни филми/ , като по този начин те се стремят да провокират учениците към изследователския метод чрез директно наблюдение.

В стремежа си да са актуални на новите тенденции, с цел използването на повече електронни ресурси. При този вид обучение учителите все по-малко прилагат проектно-базираното обучение.   

Онлайн обучението се характеризира с гъвкавост, удобство, достъпност, използване на много платформи и електронни ресурси. Този вид обучение доведе до спестяване на ресурси от икономическа гледна точка от училищата.

Много от учителите споделят, че методите на обучение в онлайн среда са обогатили цялостната методика на преподаване по различните дисциплини с визуално – слухови, дигитални, евристично – експериментални методи в пъти повече.

По този начин на учениците се предлага една нова сетивност, развиват се нови възприятия за природата и обществото. Учителите определят, че самообучението и взаимопомощта между колегите са водещи фактори за успешното провеждане на този вид обучение.

Онлайн обучението извежда на преден план нуждата от обучение на учителите за работа в дигитална среда за постигане на по-високо качество на образование.

2-2-1-1024x683.jpg

Недостатъци

Недостатъци на този вид обучение е неговата статичност /дълго време пред компютъра, както за учителя, така и за ученика/,  загуба на живия контакт учител – ученик, липса на социализация /особено при учениците в първи клас/, ограничаване на уменията за общуване.

Общуването от екрана, липсата на социално – когнитивна сетивност поставя всички участници в образователния процес в ситуация на психологическа напрегнатост, професионална несигурност за учителя. Колкото и богати по съдържание да са електронните ресурси, те отнемат до голяма степен от същността на педагогическото взаимодействие във физическата среда. 

Снимка за внимание
Онлайн обучението поставя учители и ученици в извънтрадиционна среда, където те се научават да бъдат гъвкави, адаптивни, да отиграват различни ситуации, свързани със самата организация на този вид обучение.

Обучението ясно показва нуждата от разработването и апробирането на учебни програми с дигитална методология. По този начин учителите ще придобият умения да реагират на учебното съдържание, спазвайки методологичните изисквания.

3-2-2-1024x683.jpg

За да бъде онлайн обучението успешно е необходимо то да се основава на следните принципи: мотивирано и смело преподаване, използване на различни стратегии за управление на учебния процес, създаване и използване на  собствен образователен модел, осигуряване на  обратна връзка с учениците в момента на преподаването, подпомагане обучението на учениците.

Споделяне
Loading...

Последвай ни

Instagram лого

zasemeistvoto

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Благодарим ти, че стана част от нашето семейство!